MASSATGE RELAXANT

Actualment els gossos pateixen problemes psicològics degut al nostre ritme de vida. La hiperactivitat, la compulsivitat, l’estrès, l’ansietat, són problemes inexistents en la seva naturalesa. Gràcies als massatges relaxants els donem allò que necessiten, gaudir d’un moment de calma per equilibrar el seu cos de forma natural. Els massatges es realitzen en un ambient tranquil i amb música relaxant.

 

Els massatges relaxants consten de tres parts, primer es passeja el gos entre 10-15 minuts perquè es tranquil•litzi i agafi confiança, posteriorment procedim al massatge i finalment es recomana donar-li un passeig tranquil d’uns 10-15 minuts per reequilibrar el seu cos. La durada de la sessió és de 45 minuts.

 

El preu per sessió és de 10€.

 

 

Actualmente los perros sufren problemas psicológicos debido a nuestro ritmo de vida. La hiperactividad, la compulsividad, el estrés, la ansiedad, son problemas inexistentes en su naturaleza. Gracias a los masajes relajantes les damos aquello que necesitan, disfrutar de un momento de calma para equilibrar su cuerpo de forma natural. Los masajes se realizan en un ambiente tranquilo y con música relajante.

 

Los masajes relajantes consisten en tres partes, primero pasear el perro entre 10-15 minutos para que se tranquilice y coja confianza, posteriormente proceder al masaje y finalmente se recomienda darle un paseo tranquilo de unos 10-15 minutos para reequilibrar su cuerpo. La duración de la sesión es de 45 minutos.

 

El precio por sesión es de 15€

 

 

MASSATGE TERAPÈUTIC

L’exercici físic és molt necessari perquè el nostre gos tingui un bon equilibri i una bona salut mental i física. Hi ha persones que duen els seus gossos a participar en competicions d’alt rendiment físic, els massatges terapèutics s’efectuen per millorar les condicions físiques d’aquests gossos, per tal que no pateixin cap lesió evitable. Tanmateix, hi ha gossos que pateixen lesions musculars o articulars per altres raons i també necessiten aquest tipus de massatges.

 

Els massatges terapèutics consten de tres parts, s’inicien amb un passeig d’uns 10-15 minuts perquè el gos alliberi energia i a l’hora de fer el massatge estigui més tranquil i es puguin manipular les parts del seu cos sense problema, posteriorment es realitza el massatge en un ambient calmat i finalment es torna a passejar uns 10-15 minuts més perquè el gos reequilibri el seu cos. La durada de la sessió és de 45 minuts.

 

El preu per sessió és de 15€.

 

 

El ejercicio físico es muy necesario para que nuestro perro tenga un buen equilibrio y una buena salud mental y física. Hay personas que llevan a sus perros a participar en competiciones de alto rendimiento físico, los masajes terapéuticos se realizan para mejorar las condiciones físicas de estos perros, para que no sufran ninguna lesión evitable. Aun así, hay perros que sufren lesiones musculares o articulares por otras razones y también necesitan este tipo de masajes.

 

Los masajes terapéuticos consisten en tres partes, empezamos con un paseo de unos 10-15 minutos para que el perro libere energía, así durante el masaje estará más tranquilo y podremos manipular las partes de su cuerpo sin problemas, posteriormente se realizará el masaje en un ambiente calmado y finalmente se vuelve a pasear unos 10-15minutos más para que el perro reequilibre su cuerpo. La duración de la sesión es de 45 minutos.

 

El precio por sesión es de 15€

 

 

AROMATERÀPIA

De forma complementària es pot aplicar, si s’escau, l’aromateràpia. Per mitjà d’essències naturals podem aconseguir millores en el comportament del nostre gos en situacions d’estrès, ansietat, depressió, i altres problemes psicològics.

 

Preu de les essències, a consultar.

 

 

 

De forma complementaria se puede aplicar, si es necesario, la aromaterapia. Por medio de esencias naturales podemos conseguir mejoras en el comportamiento de nuestro perro en situaciones de estrés, ansiedad, depresión, y otros problemas psicológicos.

 

Precio de las esencias, a consultar.

 

 

canquisso@gmail.com Sant Narcís, 17005 GIRONA